آموزش

می دانیم خردسالی زمان اکتشاف و شکوفایی خلاقیت است.

در مهد کودک قصه من درک و پرورش مفاهیم و مهارت ها از طریق زبان کودک یعنی بازی ، قصه خوانی و ابزار کمک آموزشی و …انجام می شود تا کودک را برای حضور و درک جهان پیرامون خود آماده کند.

ما با توجه و احترام به تفاوتها و حق انتخاب کودکان، هر یک از آنها را شخصیتی منحصربه فرد می دانیم بنابراین بستری امن و متنوع فراهم می کنیم تا تمامی جنبه های رشدی_روانی کودکان بصورت متعادل در مسیر درست خود حرکت کند.