ارزش ها

  • فرهنگ سازمانی مشتمل بر مفاهیمی همچون : روحیه کار تیمی، عملکرد شاد و پرانرژی با سرلوحه قرار
    دادن حقوق کودکان.
  • یاری رساندن به والدین کودکان زیر شش سال در جهت ارتقا سطح آگاهی و آشنایی آنها با شیوه های صحیح
    فرزندپروری.
  • دارابودن فضاهای غنی و متنوع برای کسب تجربه و تقویت حواس پنجگانه کودکان، و تقویت مهارتهای
    اجتماعی کودکان برای زندگی با همسالان.
  • حفظ حقوق سهامداران و ذینعفان.