اهداف

• ارتقای سلامت زیستی، روانی و اجتماعی کودکان

• ارتقای هشیاری اخلاقی و توجه به ارزش های دینی و اجتماعی

• پرورش خلاقیت و شکوفایی استعدادهای کودکان در ابعاد مختلف

• آموزش مفاهیم اجتماعی نظیر تعاون، نوع دوستی، گذشت، ایثار، همکاری، و ارزش¬های مطلوب زندگی از طریق آموزش غیر مستقیم و کسب تجارب گوناگون

• توسعه توانایی های کودکان در بیان اندیشه و بروز احساسات و عواطف با استفاده از آموزش مهارت های زندگی و، هنری، کلامی، بازی، شعر، و نمایش

• کمک به مادران و پدران در مراقبت، نگهداری و پرورش کودکان در ایجاد ارتباط موثر دو جانبه بین کودک و والدین.

• آماده سازی کودکان برای ورود به نظام تحصیلی رسمی کشور.

• پرورش مربیان متخصص و ارتقا سطح کیفیت کار آنها همراه با فراهم نمودن امکانات و برنامه های آموزشی به روز