چشم انداز

تاسیس و گسترش مراکز آموزش، بازی، و مهدکودک در کلان شهرها

تاسیس مهدکودک در مناطق محروم

تاسیس مرکز آموزش تربیت مربی کودک و مدیر مهد کودک

گسترش فضای آموزش مجازی کودکان زیر شش سال

گسترش آموزش مجازی فرزندپروری و مشاوره والدین