هدف اصلی کلای ایروبیک تقویت مهارت های حرکتی کودک می باشد. آموزش ایروبیک در قالب انواع بازی صورت می گیرد و از ابزارهای گوناگونی مانند : توپ، طناب، آجرهای یوگا، سطوح شیب دارو… در راستای این آموزش استفاده می شود. از آنجایی که تقویت مهارت های حرکتی در سنین کودکی موثرتر می باشد، بهتر است که در این دوران به انجام حرکات پایه پرداخته شود. این تمرینات منجر به افزایش هماهنگی بین اعصاب و عضلات ، انعطاف بدن، حفظ تعادل و تقویت خلاقیت، تمرکزو نظم می شود. علاوه بر این، انجام تمرینات به صورت گروهی به افزایش مهارت های اجتماعی کودکان نیز کمک می کند.

در نهایت تقویت این مهارت ها باعث می شود که کودک در آینده در رشته ورزشی انتخابی خود توانمد تر ظاهر شود.