• افزایش به کارگیری عضلات کل بدن روی دیواره
  • بهبود هماهنگی بین عصب ها و عضلات
  • افزایش اعتماد به نفس و غلبه بر ترس از ارتفاع
  • تمرین بر روی حرکات بنیادی و پایه ورزشی در کلاسها
  • تاثیر مستقیم روی افزایش قد و تحریک هورمن رشد کودک
  • تقویت عضلات دست ها و کنترل بیشترروی پاها
  • افزایش تمرکز حواس
  • یادگیری راحت ترین راه برای حل مشکلات در شرایط سخت (پیدا کردن بهترین مسیر برای صعود)