ارف کودکان آموزش موسیقی و آشنایی با نواختن سازهای ابتدایی است که می تواند
پایه ای برای آموزش های جدی تر در سنین بالاتر باشد.
ارف کودکان با ریتم خوانی و نواختن سازهای بلز، فلوت ریکوردر، طبلک و ..پیش نیازی
است برای فراگیر ساز اصلی که در محیطی شاد و کودکانه اجرا می شود.