پیانو

چرا پیانو؟

  • تقویت نظم و انضباط و صبر.
  • افزایش اعتماد به نفس.
  • معرفی کودکان به فرهنگ های دیگر
  • کشت مهارت های اجتماعی
  • توسعه مهارت های فیزیکی
  • باعث بهبود مهارت های علمی.
  • افزایش هماهنگی ذهن
  • کمک به افزایش تمرکز