• یک راه سرگرم کننده برای افزایش قدرت عضلانی
  • بهبود تعادل چابکی هماهنگی و انعطاف پذیری
  • یک منبع فوق العاده از ورزش های هوازی
  • یادگیری آسان
  • مسکن تنش های بزرگ و کمک به ایجاد شور و شوق
  • پرورش ماهیچه ها و ایجاد هماهنگی عصب و عضله
  • افزایش حس تعادل و به وجود آمدن هماهنگی بین دو سمت بدن با وارد کردن کمترین فشار بر روی مفاصل که موجب تحریک صفحات رشد می شود
  • افزایش استحکام استخوان ها و کمک به رشد آنها