آیا با نمایش خلاق آشنایی دارید؟هدف مهدکودک قصه من از برگزاری کلاس‌های نمایش خلاق چیست؟

نمایش خلاق نمایشی غیررسمی است که در آن فرآیند و راه مهم است نه نتیجه‌. در این بستر کودکان بصورت غیرمستقیم بسیاری از آموزش‌ها و پرورش‌ها را دریافت می‌کنند؛ از آنجا که کودک مورد قضاوت قرار نمی‌گیرد بصورت خلاقانه به بازی و نمایش می‌پردازد .

در مهدکودک قصه من نمایش خلاق چگونه برگزار می شود؟

مهدکودک قصه ‌من این بستر را با مربی مسلط به نمایش و هنر برای کودک فراهم می‌کند تا خلاقیت و مهارت تفکر آزادانه، مهارت حل مسئله، مهارت گفتاری و کلامی کودک پرورش یابد و کودک در این مسیر می‌آموزد چگونه داستان‌ها را بصورت نمایش اجرا کند.