Art Room

  • بهره‌مندی از نور طبیعی
  • بهره‌مندی از ابزار و وسایل مورد نیاز کودک جهت شکوفایی رشد خلاقیت و نوآوری کودک
  • چیدمان ابزار و وسایل متناسب با ویژگی‌‌های سنی کودک
  • بهره‌مندی از ابزارهای متنوع موسیقی و هنری
  • طراحی محیط با ایمنی‌های استاندارد برای فعالیت‌های هنری کودکان